Brazalete Corona implementado para este CC14 | Freim